Zaměřování vodních děl


  1. zaměření dokumentace vodních toků a nádrží
    dokumentace může obsahovat zátopové čáry, podélné a příčné profily, zaměření a stavební dokumentaci jednotlivých objektů (mosty, jezy, hráze, …)
  2. měření mocností nánosů při využití plavidla s následným výpočtem kubatur u nádrží.
jezrybnik
ukázky prací (fomát pdf)